Home

 

 

 
 
 
Bibliography

Библиография на кирилица - изготвил Тихомир Милчев*

 1. Йордан Радичков - Народна култура, бр. 10, 9 март 1984 г., нова публикация: Електронно списание LiterNet, 18.06.2006, № 6 (79), http://liternet.bg/publish19/vl_todorov/radichkov.htm
 1. Скуката или отсъствието. Театърът като събитие - Народна култура, бр. 17, 24 април 1987 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Малък парадокс за зрителя)
 1. Смехът на вятъра. Трупа "Пан-оптикум" Зап. Берлин - Народна култура, бр. 42, 16 октомври 1987 г.
 1. Хамлет: трагическият живот като изпитана истина - Театрален бюлетин на САБ, бр. 2/1987 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра)
 1. Киркегор: трагическият мотив на живота - Театрален бюлетин на САБ, бр. 4-5/1987 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Киргегор: Абсурдът като трагически мотив на живота)
 1. Сценичността и драматическата поетика - Автореферат на дисертация за придобиване на степен кандидат на изкуствознанието, БАН, София 1987 г.
 1. Лесинг: етика и естетика на болката - доклад на Национална конференция с международно участие, организирана от Центъра за специализирани философско-методологически изследвания при СУ, на тема: "Стил на мислене и проблемът на разбирането", Гьолечица, април 1987 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Лесинг: Болката на Лаокоон)
 1. Раната "Войцек" - Народна култура, бр. 15, 8 април 1988 г.
 1. В очакване на Годо - размишления в антракта - Народна култура,

бр. 46, 11 ноември 1988 г.

 1. Начала или сума пропозиции - В: Митология - изкуство - фолклор, Т. ІV, БАН, София 1989 г.
 1. След пропадането в езика - В: Митология - изкуство - фолклор, Т. ІV, БАН, София 1989 г.
 1. Трагическите артикулации на "света" и на "живота" - Проблеми на изкуството, бр. 4/1989 г.
 1. Angulus: фигурата на еднаквостта - В: Ars simulacri, БАН, София 1989 г.
 1. Четирите Люксембург - В: Ars simulacri, БАН, София 1989 г.
 1. ЧВГ: Иконо-геничната действителност - В: Ars simulacri, БАН, София 1989 г.
 1. Театърът и драмата като "живот" и като "свят" - В: Култура и морал, Партиздат, София 1990 г.
 1. Иносказание без иного - В: Сознание в социокультурном измерении, АН СССР, Москва 1990 г., Русия
 1. Дисциплиниране на комуналното тяло - Култура, бр. 1, 5 януари 1990 г. (Публикуван в Адамов комплекс като част от Увод в политестетиката на комунизма)
 1. За Ленин - Култура, бр. 17, 27 април 1990 г.
 1. Книгата – паспорт № 224332 - Култура, бр. 17, 27 април 1990 г. (Публикуван в Адамов комплекс като част от Червено/Черно: Поетика на конспиративното пространство)
 1. Две назад - Култура, бр. 17, 27 април 1990 г.
 1. България - три особености на прехода - Култура, бр.30, 27 юли 1990 г.
 1. Прагматика на отварянето - Култура, бр. 39, 28 септември 1990 г.
 1. Завод за руини: За монументалното пространство на комунизмаЕкоПолитика, 9/1990 г.
 1. Въведение в политестетиката на комунизма - Избор, бр. 1/май 1990 г.
 1. Червено/Черно: Поетика на конспиративното пространство - Факел, бр. 5/1990 г. (със съкращения) и Глас, бр. 5 и бр. 6/1990 г.
 1. Алфабетика на абсцеса - Прочее, бр. 1/1990 г.
 1. Утопия на същото - Философска мисъл, бр. 1/1990 г.
 1. Образ как деяниеSilentium, 1/1991 г., Санкт Петербург, Русия
 1. Пост-конспиративното обществоДебати, 1/1991 г.
 1. Из "Ерос - рицарят на протезата" - Литературен вестник, бр. 3, 25 февруари 1991 г.
 1. Политическата култура: ляво и дясно (в разговор с О. Минчев, А. Тодоров, И. Кръстев и др.), юли 1991 г.; публ. В: Махалото на Дарендорф, Аксес, София 1995 г.
 1. Интелектът като опасност - Култура, бр. 14, 5 април 1991 г.
 1. Абсурдът: между отчаянието и атлетизма на живота - Театър, бр. 1/1991 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра)
 1. Из "Трагедията като "свят" и като "живот" - Театър, бр. 9-10/1991 г.
 1. Августин: театърът и драмата като недействителна форма на живота - Театър, бр. 11-12/1991 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Августин: театърът като симулация)
 1. Алегорията като машина на властта - Критика и хуманизъм,

бр. 2 и бр. 3/1991 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие:
Алегорията като машина)

 1. Адамов комплекс, Иван Вазов, София 1991 г.

Съдържание:
                Начало
                Увод в политестетиката на комунизма
                Червено/Черно: Поетика на конспиративното пространство
                За политическия имунитет на будоара
                Четирите Люксембург
                Адамов комплекс
                Край
Адамов Комплекс (Към критика на политическото въображение), електронно издание, ЕИ "LiterNet", Варна, Второ доп. издание, 2006, ISBN-10: 954-304-259-4, ISBN-13: 978-954-304-259-3, http://liternet.bg/publish19/vl_todorov/adamov_kompleks/index.html
Съдържание:
Начало
Увод в политестетиката на комунизма
Червено/черно: поетика на конспиративното пространство (в жанра на възпаленията)
Ерос Рицарят на протезата
Четирите Люксембург
Адамов комплекс
Край

 1. Всички ние сме в кюпа - Култура, бр.24, 12 юни 1992 г.
 1. Из "Трагедията като "свят" и като "живот" - Театър, бр. 1/1992 г.
 1. Лесинг: болката на Лаокоон. Театърът като изпитване на от-състващата болка - Театър, бр. 2/1992 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Лесинг: Болката на Лаокоон)
 1. Тезиси към следващите две глави, в които се откриват стра-тегиите на модерния театър и драма - Театър, бр. 3 и бр. 4-5/1992 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Тезиси към следващите глави)
 1. Романтизъм: формите на животворящото - Театър, бр. 6-7 и бр. 8-9/1992 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра под заглавие: Романтизъм)
 1. Хегел/Киркегор: Трагическото като логическо. Трагическото като абсурд! - Театър, бр. 10 и бр. 11-12/1992 г. (Публикуван на две части в Малък парадокс за театъра под заглавия: Хегел: Логическият дух на трагедията и Киркегор: Абсурдът като трагически мотив на живота)
 1. Мимезис: фигури на дейното - В: Общуване с текста, УИ, София 1992 г. (Публикуван в Малък парадокс за театъра)
 1. Ерос - рицарят на протезата - В: Ars erotica, Синтез, София 1992 г.
 1. Идеология и параноя - Критика и хуманизъм, бр. 4/1993 г.
 1. Българският йероглиф - Култура, бр. 47, 24 ноември 1995 г.
 1. За полицията - Култура, бр. 40, 4 октомври 1996 г.
 1. Държавата като magnum opus - Демократически преглед, бр. 8-9/1996 г.
 1. Сглобяване на снайпера - Култура, бр. 41, 17 октомври 1997 г.
 1. Малък парадокс за театъра и други фигури на живота, УИ, София 1997 г.

Съдържание:

            Въведение: В акта на повторението

                                                                Шопенхауер: Повторното четене
Киркегор: Повтореният свят
Ницше: Възвръщащото се начало
Естезисът
Количеството vs. качеството
Максимумът на писмото
Евнух или рицар на говоренето
Към различието на живота и света
                Глава първа: Фантомът на различието живот/свят
Светът
Гръцката класика до Аристотел
Поетиката на Аристотел
Два трагически мотива на нещастието
Иконично и параболично
Две фигури на разкъсания Трагос
Мистериалната пълнота на пътя
Августин: Театърът като симулация
Хамлет: Трагическият живот като изпитана истина
“Командите” на Боало
Парадоксът на Дидро
Лесинг: Болката на Лаокоон
Тезиси към следващите глави
Романтизъм
Хегел: Логическият дух на трагедията
Киргегор: Абсурдът като трагически мотив на живота
                Глава втора: На прага на различието живот/свят
Мимезис: Фигури на дейното
Алегорията като машина
Очакването като алегорическа форма на живота
Абсурдът: Между отчаянието и атлетизма на живота
Малък парадокс за зрителя
Заключителни бележки

 1. НАТО, българският въпрос и неговите апостоли - Култура, бр. 38, 25 септември 1998 г. и В: НОВА ПУБЛИЧНОСТ. Българските дебати 1998, Фондация "Отворено общество", София 1999 г.
 1. Ако има втора вълна за НАТО, ще бъде при различни условия - Капитал, 8-14 юни 1998 г.
 1. Със страх и трепет - СЕГА, 17 февруари 1998 г.
 1. Терор и тероризъм - В: Медии и митове, УИ, София 2000 г.
 1. Заплашва ни тения с партиен ум и държавни смукала - Капитал, 29 април - 8 май 2000 г.
 1. България е слънчевия сплит на Балканите - Дневник, 31 март 2001 г.
 1. В рамките на закона няма полезно действие срещу фанатизма - Дневник, 20 септември 2001 г. и Капитал, 22-28 септември 2001 г.
 1. Състоя се исторически неизбежна нелепост - Капитал, 24-30 ноември 2001 г.
 1. Дошло е време за масирано разтеоретизиране на предмета на хуманитарното знание – човека, интервю на Георги Господинов – Литературен вестник, 29 януари – 4 февруари 2003 г.
 1. Обезвреденият Месия – опит върху интелектуалецаКултура, брой 8, 21 февруари 2003 г.
 1. Рухването на световния ред би довело до световен батак, интервю – Дневник, 24 февруари 2003 г.
 1. Махалото и врагът Капитал, брой 20, 24-30 май 2003 г.
 1. Расовото окоПро & Анти, брой 44, 30 октомври – 05 ноември 2003 г. (Публикуван в Адамов комплекс като част от Увод в политестетиката на комунизма)
 1. Партията подменя класатаПро & Анти, брой 45, 06-12 ноември 2003 г. (Публикуван в Адамов комплекс като част от Увод в политестетиката на комунизма)
 1. България е близо да огнището на терора, интервю – 24 часа, година ХІІІ, брой 352 (4429), вторник 23 декември 2003 г.
 1. Това, което изглежда нечитаво, е политическият елит, интервю – Дневник, брой 251 (726), вторник 30 декември 2003 г.
 1. Изпепеляващ конфликт е крайно нужен на СДС, интервю – Седем, брой 2 (39), година ІІ, сряда, 14-20 януари 2004 г.; интервюто е публикувано и на сайта www.o shte.info на 14 януари 2004 г.; части от него са препечатани в Дума в броя за 15 януари 2004 г.
 1. Належаща е политика, ориентирана към личността – интервю, Медиапул (www.mediapool.bg), 02 март 2004 г.; интервюто е публикувано и на сайта www.dialog-bg.org
 1. Мъченичество и Пиротехника. Опит върху Живата БомбаХристиянство и Култура, Година ІІІ (2004), брой 1 (9), нова публикация: Електронно списание LiterNet, 06.09.2006, № 9 (82), http://liternet.bg/publish19/vl_todorov/zhiva.htm
 1. За силното управление и малката държаваКапитал, Брой 16, 24-30 април 2004 г.
 1. Новата партия - за силно управление и по-малка държавна намеса - Mediapool(www.mediapool.bg), 25 април 2004
 1. България стана лост от втори род в ръцете на терора24 часа, година ХІV, брой 233, понеделник 23 август 2004 г.
 1. Бесовете в червено и бяло Култура, брой 37, 08 октомври 2004 г.
 1. Тероризмът: метод и контраметодКултура, брой 40-41, 29 октомври 2004 г.
 1. Защо избраха “човека от народа” 24 часа, година ХІV, брой 313, четвъртък 11 ноември 2004 г.
 1. Свобода или Смърт Култура, брой 6, 18 февруари 2005 г.
 1. Да станем видими със силен образСедем, брой 9, 09-15 март 2005 г.
 1. В България има дефицит на политическа воля с ясно лице – интервю, СЕГА, брой 56, 10 март 2005 г.
 1. Писмо в подкрепа на в. “Култура”, прочетено на Бенефис на вестника, организиран от Център за култура и дебат “Червената къща”, София, 22 март 2005 г., (Публикувано в Интернет – www.online.bg/kultura - на 25 март 2005 г. и в Култура, брой 12, 01 април 2005 г.)
 1. *** - Foreign Policy (българско издание), брой 1, април-май 2005 г. (Текстът е редакционен материал, представящ Владислав Тодоров като външен редактор на списанието.)
 1. Какво ни казва организираната престъпност?polititki.osf.bg, брой 19, 10 юни 2005 г.
 1. ОДС и отрязаната ръка & Таргет ли са бабичките (в разговор с Георги Лозанов и Емил Христов)24 часа, брой 155 (4951), събота 11 юни 2005 г. и 24 часа, брой 159 (4955), сряда 15 юни 2005 г.
 1. Хаотично махало, Фондация Пространство Култура, София 2005 г.

Съдържание:
                Начало
                Глава първа – Опити върху терора
І. Бесовете в червено и бяло
ІІ. Управлението на страха и щастието
ІІІ. Терор и зрелища
ІV. Махалото и врагът
V. Опит върху живата бомба
VІ. За Американската мечта и новото морално мнозинство в Америка

                                    Глава втора – За полицейското щастие на народите

                                                                І. Конструктът “полицейско щастие”
ІІ. Конструктът “терористична опасност”
ІІІ. Конструктът “обществена безопасност”
                                                Глава трета – Държавата като opus magnum
Част първа – Власт и лицедейство
Част втора – Лица и автор
                                                Глава четвърта – Свидетелства на прехода в обратен ред
                                                Конец

 1. Избори по време на гаденеДневник, бр. 128, вторник 05 юли 2005 г.
 1. Американска мечта и антиамериканизъмForeignPolicy (българско издание), брой 2, юни-юли 2005 г.
 1. Гражданите да влязатpolititki.osf.bg, брой 23, 08 юли 2005 г.
 1. Нация от мастилоДневник, брой 133, вторник 12 юли 2005 г.
 1. Да вземеш, за да нямаш Дневник, бр. 138, вторник 19 юли 2005 г.
 1. Mea culpa!Дневник, бр. 141, петък 22 юли 2005 г.
 1. Думи, думи, думиДневник, бр. 143, 26 юли 2005 г.
 1. Мумията на Димитров да възкръсне във вид на сувенири – интервю, 24 часа, бр. 201, 27 юли 2005 г.
 1. Новите десни, или как е възможно ново дясно мнозинство Дневник, бр. 219, петък 11 ноември 2005 г.
 1. Синьо Гласове, бр. 1, 27 януари – 02 февруари 2006 г.
 1. Синьо 2 Гласове, бр. 4, 17-23 февруари 2006 г.
 1. Синьо 3 Гласове, бр. 6, 03-09 март 2006 г.
 1. Дзифт (черен роман) – Литературен вестник, бр 13, 05-11 април 2006 г.
 1. Трудни избори Гласове, бр. 21, 16-22 юни 2006 г.
 1. Дискусия върху книгата на Александър Кьосев “Лелята от Гьотинген” - http://www.liternet.bg/publish2/anonim/leliala.htm, със съкращения е публикувана и в: Алтера, бр. 3, март 2006 г.

Изказвания, лекции, речи

 1. Физиогномика на човешкото тяло - доклад на Младежка научна конференция: "От теоретична история на обществените посредници към история на всекидневието", Гьолечица, 19-23 април 1986 г.
 1. За очевидните форми на живот на героите в драматургията на Йордан Радичков - доклад на Втори международен конгрес по Българистика, София, 23 май - 3 юни 1986 г.; публ. в: Сборник доклади, Т. 12, БАН, София 1988 г.
 1. Цикъл лекции в НБУ, летен семестър 1991 г., на тема: Идеология и параноя (Шопенхауер, Киркегор, Ницше, Маркс, Фройд, Ленин).
 1. НАТО, българският въпрос и неговите апостоли - лекция, организирана от Център за либерални стратегии и изнесена на 3 юни 1998 г. в НДК, София
 1. Интелектуалците: идентичност, легитимация, автентичност – лекция, организирана от Център за академични изследвания – София и изнесена на 12 декември 2002 г.
 1. След 11.09. Насилието - държавно или индивидуално? – доклад изнесен в рамките на дискусионен клуб “Ничия земя”, организиран от Център за култура и дебат Червената къща, София, х-л Radisson SAS, 16.12.2001 г. (Публикуван В: Думи срещу думи (Дебати на Червената къща), Сема РШ, София 2004)
 1. [...] – изказване на среща-дебат по обсъждане на проект “Състояние на обществото”, реализиран от Фондация “Отворено общество” и Център за либерални стратегии, 26 септември 2002 г. (Разказ за събитието в Култура, брой 35, 4 октомври 2002 г.)
 1. Американската доктрина за национална сигурност и войната в Ирак – лекция организирана от Център за либерални стратегии и Фондация “Отворено общество” – София, зала "Десислава", хотел "България”, 17 декември 2003 г., 18.00 часа
 1. [...] – изказване на среща за учредяване на нова дясна партия, организирана от Гражданско сдружение “Диалог”, 28 февруари 2004 г., зала “Максима”, ВИАС, София
 1. Опит върху живата бомба – доклад изнесен в рамките на дебат "Саможертва и мъченичество - в контекста на християнството, исляма и тероризма", дискусионен клуб “Ничия земя”, организиран от Център за култура и дебат Червената къща, София, 2 март (вторник), 2004 г., зала “Десислава”, хотел “България”, бул. Цар Освободител, ет. 2
 1. Антилиберализъм и терор – доклад, изнесен в рамките на дебат “Антилиберализъм и терор”, Център за култура и дебат “Червената къща”, ул. "Любен Каравелов" 15, Червена зала, 14 декември (вторник) 2004 г., 18.00 ч.
 1. Неоконсерватизъм и антиамериканизъм – доклад, изнесен в рамките на конференция “Изборите в САЩ и ефектът им върху Югоизточна Европа”, организирана от Фондация “Конрад Аденауер” – София. София, хотел “Шератон”, 15 декември 2004 г.
 1. [...] – изказване на Първо национално събрание на Демократи за силна България, 5 – 6 март 2005 г., София, зала “България”
 1. [...] – изказване на конференция “Обществените представи за организирана престъпност”, 27-28 май 2005 г., София, организиран по проект на Фондация “Отворено общество” – София
 1. [...] – изказване на Дискусия върху книгата на Александър Кьосев “Лелята от Гьотинген”, София, 06 януари 2006 г., организирана от Център за култура и дебати “Червената къща”

Електронни медии

 1. […] – интервю, Българско национално радио, Преди всички, 15 февруари 1998 г. (за посещението на президента Петър Стоянов в САЩ)
 1. [...] – интервю – Българска национална телевизия, Панорама, 19 декември 2003 г.
 1. [...] – интервю, Българско национално радио, Преди всички, 01 март 2004 г., (за учредяването на новата дясна партия)
 1. [...] – интервю, Нова телевизия, Здравей България, 02 март 2004 г., (за тероризма)
 1. [...] – интервю, Българско национално радио, Преди всички, 02 април 2004 г., (за приемането на България в НАТО)
 1. […] – интервю, Българско национално радио, Неделя 150, 30 май 2004 г., (за Демократи за силна България)
 1. [...] – интервю, Българско национално радио, Преди всички, 29 юли 2004 г., (за президентските избори в САЩ)
 1. […] – интервю, Българско национално радио, Неделя 150, 31 октомври 2004 г., (за президентските избори в САЩ)
 1. […] – интервю, Радио Нова Европа, Студио България, 17 декември 2004 г., (за политиката на сигурност в САЩ и тероризма)
 1. […] – интервю, Българско национално радио, Радио България, Студио политика, 20 декември 2004 г., (за политиката на сигурност през втория мандат на Джордж Буш)
 1. […] – интервю, bTV, Тази сутрин, 15 юни 2005 г., (представяне на книгата Хаотично махало и разговор за световния тероризъм)
 1. Представяне на Хаотично махало, книга с политическа публицистика на Владислав Тодоров (изд. “Пространство Култура” с подкрепата на фонд “13 Века България” и Институт “Отворено общество”). 15 юни (сряда), 2005, 20.00 ч., Център за култура и дебат "Червената къща", зала “Гъливер”, София
 1. […] – интервю, Българско национално радио, Преди всички, 16 юни 2005 г., (представяне на книгата Хаотично махало и разговор за световния тероризъм)

Последен запис – 12_10_2006
Неидентифицирано интервю в Капитал в периода 1995 - 1996 г., непълен е и списъкът с интервюта за електронни медии, както и публичните лекции, речи и изказвания. Има публикация и в Литературен форум, която не съм открил. (Т.М.)
* Благодаря на Тихомир Милчев за правото да публикувам изготвената от него библиография.